PHÀO CHỈ PU

Phào Cổ Trần Trơn - PUPT-98A

Phào Cổ Trần Trơn - PUPT-98

Phào Cổ Trần Trơn - PUPT-97C

Phào Cổ Trần Trơn - PUPT-77C

Phào Góc Trần - PUPT-75