PHÀO CHỈ TRANG TRÍ

Phào Cô Trần Hao văn - PUPT-496

Phào Cổ Trần Hoa Văn - PUPT-370

Phào Cổ Trần Hoa Văn - PUPT-355C