Phào Nẹp Tường PU

Nẹp Tường Trơn - PUKT-73

Nẹp Tường Trơn - PUNT-100

Nẹp Tường Trơn - PUKT-62

Nẹp Tường Trơn - PUKT-61

Nẹp Tường Trơn - PUKT-56

Nẹp Tường Trơn - PUKT-54

Nẹp Tường Trơn - PUKT-50B

Nẹp Tường Trơn - PUKT-49

Nẹp Tường Trơn - PUKT-43A

Nẹp Tường Trơn - PUKT-41

Nẹp Tường Trơn - PUKT-40D

Nẹp Tường Trơn - PUKT-40B

Nẹp Tường Trơn - PUKT-39A

Nẹp Tường Trơn - PUKT-35

Nẹp Tường Trơn - PUKT-30

Chỉ Nẹp Trơn - PUGT-43

Chỉ Nẹp Trơn - PUKT-18

Chỉ Nẹp Trơn - PUKT-15

Chỉ Nẹp Trơn - PUGT-43

Chỉ Nẹp Hoa Văn Trang Trí - PUNT-3066

Chỉ Nẹp Hoa Văn Trang Trí - PUNT-3044

Chỉ Nẹp Hoa Văn Trang Trí - PUNT-180

Chỉ Nẹp Hoa Văn Trang Trí - PUNT-164

Chỉ Nẹp Hoa Văn Trang Trí - PUNT-122A